Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (COC)

Για την έκδοση αντίγραφου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (COC) Μεταχειρισμένου Οχήματος από τον Εθνικό διανομέα απαιτούνται τα εξής:

  • Συμπλήρωση της Αίτησης με τα στοιχεία έκδοσης του παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και υπογραφή από τον αιτούντα. Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ
  • Κατάθεση ποσού 93€ (75€ πλέον ΦΠΑ) υπέρ του Εθνικού διανομέα (Εταιρεία: ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ). Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση με την αιτιολογία: ‘Ονοματεπώνυμο αιτούντος’, Έκδοση COC.
  • Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) και ή άδεια κυκλοφορίας

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (1. Αίτηση, 2. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης 93€, 3. Αντίγραφο Δ.Α.Ο και ξένη άδεια κυκλοφορίας) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ στο email: info@saracakis.gr με θέμα: ‘Έκδοση αντιγράφου COC’.

O μέγιστος χρόνος έκδοσης είναι δύο (2) εβδομάδες. Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των δύο εβδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Εάν α) δεν αποσταλεί κάποιο από τα τρία (3) παραπάνω δικαιολογητικά ή β) υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή γ) δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, η έκδοση του αντιγράφου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.