Προστασία δεδομένων

Έντυπο έγκρισης για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. με έδρα στη Λ. Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα επεξεργάζεται σωστά τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ που η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συλλέγει και οι σκοποί χρήσης είναι οι παρακάτω:


Στοιχεία προσωπικών δεδομένων της ΕΕ

Σκοπός της χρήσης

Όνομα, Ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.

(1) Την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

(2) Την παροχή εκτίμησης για ένα καινούργιο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

(3) Για την καθοδήγηση των διαφόρων μεθόδων εφαρμογής και αποδοχής και την επεξεργασία των σχετικών συμβάσεων.

(4) Για την καθοδήγηση και εφαρμογή διαδικασιών που καλύπτουν την αγορά των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μετά την πώληση.

(5) Για την επεξεργασία αιτημάτων και ερωτήσεων του Πελάτη και για την αποστολή των απαντήσεών μας.

(6) Για την επικοινωνία με τους Πελάτες σε σχέση με εκστρατείες προώθησης ή για την αποστολή προϊόντων σε Πελάτες και ούτω καθεξής.

(7) Για τη διεξαγωγή Έρευνας ικανοποίησης Πελατών.

(8) Για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για την ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., των αντιπροσώπων και των συνδεδεμένων εταιρειών μας.

(9) Για την επικοινωνία με τους επιχειρηματικούς εταίρους και την εφαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών.

(10) Για τον προσδιορισμό των μετόχων μας, για να επιτρέψουμε στους μετόχους μας να ασκούν τα δικαιώματά τους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους μετόχους.

(11) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται βάσει νόμου, κανονισμών, διοικητικών οδηγιών ή συστάσεων και ούτω καθεξής, και

(12) Χρήση προσωπικών δεδομένων της ΕΕ για τους σκοπούς που καθορίζονται σαφώς στους Πελάτες όταν Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. τις αποκτά ή για το σκοπό στον οποίο οι πελάτες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους μετά την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ

Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Πελατών της ΕΕ και άλλων υποκειμένων των δεδομένων εκτός του πεδίου των σκοπών που ανακοινώνονται ή δημοσιεύονται εκ των προτέρων, όταν απαιτείται από το νόμο.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Αν δεν μπορείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα ΕΕ ως αποτέλεσμα της κρίσης σας, η παροχή υπηρεσιών σε εσάς και σε άλλους ενδιαφερόμενους μπορεί να παρεμποδιστεί και να επηρεάσει αρνητικά τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα της ΕΕ μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης, Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα σας ειδοποιήσει σχετικά πριν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ που έχουν αποκτηθεί στις ακόλουθες εταιρείες outsourcing. Θα ζητήσουμε από τις εταιρείες outsourcing κατάλληλη επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.Κατάλληλα διαγράφετε ή απορρίπτετε τα προσωπικά σας δεδομένα της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους της διάθεσης των δεδομένων, μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που ορίζεται στο νόμο ή στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ

Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ μόνο όταν λάβουμε τη συναίνεση από εσάς ή όταν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήσεώς τους πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
  2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. υπόκειται. (π.χ. να ακολουθούν τις οδηγίες γνωστοποίησης πληροφοριών από κυβερνητικές υπηρεσίες που βασίζονται σε νόμους κ.λπ.)
  3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλων ατόμων.
  4. Θεωρείται σκόπιμο να διερευνηθούν, να αποφευχθούν ή να ληφθούν μέτρα κατά των παράνομων ή ύποπτων πράξεων.
  5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν τρίτοι και εμάς, στο βαθμό που δεν παραβιάζουν το δικαίωμα, τα συμφέροντα και την ελευθερία περί ιδιωτικότητας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διερευνήσουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παραβίαση όρων χρήσης για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ασφάλειας εντός και εκτός του πεδίου των υπηρεσιών μας και να αναλάβουμε δράση για την προστασία των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που τους αφορούν:

  1. Το δικαίωμα να γνωρίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τις σχετικές πληροφορίες της ΕΕ ·
  2. Το δικαίωμα απόκτησης από Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς.
  3. Το δικαίωμα απόκτησης από Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ·
  4. Το δικαίωμα απόκτησης από Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. Περιορισμός της επεξεργασίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα της ΕΕ.
  5. Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα της ΕΕ σε μια γενική μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διαβιβάζετε αυτά τα δεδομένα σε άλλους οργανισμούς χωρίς εμπόδιο.
  6. Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που αφορούν εσάς και τα οποία χρησιμοποιούνται για το συμφέρον του Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. ή τρίτων, και σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
  7. Το δικαίωμα να μην λαμβάνεται αξιολόγηση ή απόφαση που έχει σοβαρές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών συνεπειών για τα άτομα, που προκαλούνται από την αυτόματη επεξεργασία, όπως ο χαρακτηρισμός ·
    * Δεν έχουμε διαδικασία δημιουργίας προφίλ

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και επιθυμείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην εποπτική αρχή των κρατών μελών του ΕΟΧ στα οποία έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις ή να Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνήστε ή στείλτε ένα email στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας τη φόρμα επικοινωνίας.

Ανάκληση Συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας και της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ πριν από την απόσυρση.

Επικοινωνία

Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. Ο επίσημος εισαγωγέας - διανομέας Ελλάδος

Λεωφ. Αθηνών 71, 10173 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 - 3483300

FAX: 210 - 3483310

Εmail: mitsubishi-motors@saracakis.gr