Διαδικασία παροχής βεβαίωσης για τελωνεία & ανακλήσεις ασφαλείας

Για την έκδοση Βεβαίωσης Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος και βεβαίωσης εκκρεμών ανακλήσεων ασφαλείας από τον Εθνικό διανομέα προς το αρμόδιο τελωνείο απαιτούνται τα εξής:

  • Συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Αίτησης Παροχής Βεβαίωσης και υπογραφή από τον αιτούντα. Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
  • Κατάθεση ποσού 24,80 (20€ πλέον ΦΠΑ) υπέρ του Εθνικού διανομέα (Εταιρεία: ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ).
    Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση με την αιτιολογία: ‘Ονομ/μο αιτούντος, Έκδοση Βεβαίωσης.
  • Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (1. Αίτηση, 2. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης 24,8€, 3. Αντίγραφο Δ.Α.Ο) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ στο email:info@saracakis.gr με θέμα: ‘Έκδοση Βεβαίωσης Τελωνείου & Εκκρεμών Ανακλήσεων Ασφαλείας.

O μέγιστος χρόνος έκδοσης είναι δύο (2) εβδομάδες. Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των δύο εβδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Εάν α) δεν αποσταλεί κάποιο από τα τρία (3) παραπάνω δικαιολογητικά ή β) υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή γ) δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.