Πολιτική απορρήτου

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών πληροφοριών που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα τις διαχειριστεί σωστά θεσπίζοντας την πολιτική για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

1. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα λάβει τις προσωπικές πληροφορίες με τον κατάλληλο τρόπο. Επί πλέον, η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα ειδοποιήσει και θα ανακοινώσει το σκοπό της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά βάσει νομοθεσίας και θα τις χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο αυτού του σκοπού.

2. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. δεν θα παρέχει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

3. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τέτοιες προσωπικές πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες.

4. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα θεσπίσει κανόνες και συστήματα διαχείρισης για τον ορθό χειρισμό και προστασία των προσωπικών πληροφοριών και θα παράσχει στους υπαλλήλους και τους εργολάβους της την απαραίτητη καθοδήγηση και εποπτεία.

5. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαρροή, παραποίηση ή απώλεια τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

6. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα ελέγχει τακτικά τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

7. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα καθορίσει διαδικασίες για την κοινοποίηση, διόρθωση και ούτω καθεξής. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα δέχεται τα αιτήματα και τις καταγγελίες σας σχετικά με το χειρισμό προσωπικών πληροφοριών και θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει ομαλή επεξεργασία.

8. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα συμμορφώνεται με τους [Ελληνικούς νόμους, διατάγματα και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.

Συντάχθηκε την [Date]

Τροποποιήθηκε την [Date]

Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της από πελάτες και εμπλεκόμενους φορείς (συλλογικά «Πελάτες»).

Η μέθοδος χειρισμού των προσωπικών στοιχείων των Πελατών από την Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., είναι η εξής:

1. Απόκτηση προσωπικών πληροφοριών

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα αποκτήσει τις προσωπικές πληροφορίες απευθείας από τους πελάτες. Επιπλέον, η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες με βάση το σκοπό χρήσης των προσωπικών πληροφοριών, ο οποίος θα κοινοποιείται ή ανακοινώνεται στους Πελάτες από τους αντιπροσώπους μας ή τις συνδεδεμένες εταιρείες ή στη συναίνεση των Πελατών, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ή τις διοικητικές οδηγίες ή συστάσεις συμβουλές κ.ο.κ. Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα λάβει τις προσωπικές πληροφορίες με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Εν τω μεταξύ, σημειώστε ότι οι συνομιλίες μας με πελάτες σχετικά με τις προσφορές και τις ερωτήσεις των Πελατών θα καταγράφονται προκειμένου να διατηρηθούν οι υπηρεσίες μας σε υψηλό επίπεδο και ότι θα χρησιμοποιείται η εμφάνιση του αριθμού κλήσης, ώστε η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. να επικοινωνεί με τους πελάτες όταν είναι απαραίτητο.

2. Σκοπός χρήσης των προσωπικών πληροφοριών

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες του Πελάτη για σκοπούς άλλους από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς:

1. Την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

2. Την παροχή εκτίμησης για ένα καινούργιο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

3. Για την καθοδήγηση διαφόρων αιτημάτων και παραλαβών και για την εφαρμογή των συμβατικών διαδικασιών.

4. Για την καθοδήγηση και εφαρμογή διαδικασιών που καλύπτουν την αγορά των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μετά την πώληση.

5. Για την απόκριση σε αιτήματα και ερωτήσεις των Πελατών και για την κοινοποίηση των απαντήσεών μας.

6. Για την επικοινωνία με τους Πελάτες σε σχέση με εκστρατείες προώθησης ή για την αποστολή προϊόντων σε Πελάτες και ούτω καθεξής.

7. Για τη διεξαγωγή Έρευνας ικανοποίησης Πελατών.

8. Για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών για την ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., των αντιπροσώπων και των συνδεδεμένων εταιρειών μας.

9. Για τον προσδιορισμό των μετόχων μας, για να επιτρέψουμε στους μετόχους μας να ασκούν τα δικαιώματά τους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους μετόχους.

10. Να παρέχουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεφωνικά ή προφορικά στους αντιπροσώπους μας και στις συνδεδεμένες εταιρείες. Ωστόσο, η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα αναστείλει την παροχή των προσωπικών πληροφοριών κατόπιν αιτήματος κάθε Πελάτη.

(Στοιχεία)

Ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου ή πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τις ερωτήσεις ή τη συναλλαγή των Πελατών

11. Για να ανταποκρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, τις διοικητικές οδηγίες ή συστάσεις και τα συναφή.

12. Να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον σκοπό που καθορίζεται σαφώς στον Πελάτη όταν η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες ή για το σκοπό στον οποίο ο Πελάτης συναινεί μετά την απόκτηση των προσωπικών πληροφοριών.

3. Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. δεν θα παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες οποιουδήποτε Πελάτη σε τρίτους εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις 1 έως 3. Όταν η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. διαθέτει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

  1. Σε περίπτωση όπου η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. λάβει την έγκριση των πελατών.
  2. Στην περίπτωση των ανωτέρω σημείων 2-10 και 2-11,
  3. Σε περίπτωση όπου η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. αναθέσει το έργο της διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών όπως η επεξεργασία πληροφοριών, η εκτύπωση, η αποστολή, η μεταφορά, η αποθήκευση, οι διάφορες οδηγίες, οι διατυπώσεις και άλλες εργασίες που αφορούν σε έναν σχετικό παραλήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ζητάμε από τον εκπρόσωπο να χειρίζεται σωστά τα προσωπικά δεδομένα και να ασκείται κατάλληλη εποπτεία.

4. Χρήση των cookies στον ιστότοπο Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Cookies και web beacon για να βελτιώσουμε τη φιλικότητα προς το χρήστη και την ποιότητα και την απόδοση του ιστότοπου. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ότι είστε χρήστης αυτού του ιστότοπου και να καταστήσουμε την υπηρεσία πληροφοριών πιο εύχρηστη για εσάς. Ωστόσο, τα Cookies δεν καταγράφουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας προσδιορίσουν.

Κατά διαστήματα μπορούμε να παρέχουμε ή να αποκαλύπτουμε πληροφορίες cookie στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του ιστότοπου και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διανομή της διαδικτυακής διαφήμισης στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Με αυτούς τους παρόχους έχουμε συνάψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας.


Επιπλέον, οι εν λόγω εξωτερικοί πάροχοι ενδέχεται κατά καιρούς να χρησιμοποιούν πληροφορίες cookie για τη διανομή των διαφημίσεών μας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cookie. Ωστόσο, αν επιλέξετε να το κάνετε, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι η υπηρεσία του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

5. Επικοινωνία για προσωπικές πληροφορίες

Εάν ο Πελάτης ζητήσει να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία με την καθορισμένη διαδικασία, θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία διατηρούνται από εμάς στον Πελάτη. Επικοινωνήστε με τον Αρμόδιο επικοινωνίας παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της καθορισμένης διαδικασίας επικοινωνίας, όπως γραπτή αίτηση για την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.

6. Αρμόδιος επικοινωνίας

Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. Κέντρο υποστήριξης πελατών
Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση [phone number](Μόνο για το εσωτερικό)
Υπηρεσία διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ημέρες [Available time]
Σάββατο και Κυριακή [Available time]

Στο μεταξύ, καλέστε απευθείας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες για τη λίστα μετόχων.

[Bank Name]
Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση [Phone number](Μόνο για το εσωτερικό)
Υπηρεσία διαθέσιμη κατά τις εργάσιμες ημέρες [Available time]

Επικοινωνία

* Σημειώστε ότι η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και η «Διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων» θα τροποποιούνται ή θα συμπληρώνονται κατά διαστήματα σύμφωνα με τις αλλαγές στη νομοθεσία, τους κανονισμούς ή άλλους κανόνες ή τις μεταβολές των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή τη «Διαχείριση Προσωπικών Πληροφοριών», αυτή θα ανακοινώνεται στον ιστότοπό μας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. (εφεξής «Σύντμηση του ονόματος της εταιρείας», εμείς ή μας) και ο όμιλος Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που υπόκεινται σε διαχείριση και χρησιμοποιούνται στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και θα ανταποκριθεί καταλλήλως θεσπίζοντας την πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.

1. Σκοπού χρήσης των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα της ΕΕ που αποκτώνται από πελάτες, συνεργάτες ή υπαλλήλους μας κλπ. (εφεξής «πελάτες κλπ.») για σκοπούς άλλους από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς:

(1) Την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

(2) Την παροχή εκτίμησης για ένα καινούργιο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

(3) Για την καθοδήγηση των διαφόρων μεθόδων εφαρμογής και αποδοχής και την επεξεργασία των σχετικών συμβάσεων.

(4) Για την καθοδήγηση και εφαρμογή διαδικασιών που καλύπτουν την αγορά των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μετά την πώληση.

(5) Για την επεξεργασία αιτημάτων και ερωτήσεων του Πελάτη και για την αποστολή των απαντήσεών μας.

(6) Για την επικοινωνία με τους Πελάτες σε σχέση με εκστρατείες προώθησης ή για την αποστολή προϊόντων σε Πελάτες και ούτω καθεξής.

(7) Για τη διεξαγωγή Έρευνας ικανοποίησης Πελατών.

(8) Για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για την ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., των αντιπροσώπων και των συνδεδεμένων εταιρειών μας.

(9) Για την επικοινωνία με τους επιχειρηματικούς εταίρους και την εφαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών.

(10) Για τον προσδιορισμό των μετόχων μας, για να επιτρέψουμε στους μετόχους μας να ασκούν τα δικαιώματά τους και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους μετόχους.

(11) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται βάσει νόμου, κανονισμών, διοικητικών οδηγιών ή συστάσεων και ούτω καθεξής, και

(12) Να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ για τους σκοπούς που καθορίζονται σαφώς στους Πελάτες όταν η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. τις αποκτά ή για το σκοπό στον οποίο οι πελάτες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους μετά την απόκτηση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.

Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Πελατών της ΕΕ και άλλων υποκειμένων των δεδομένων εκτός του πεδίου των σκοπών που ανακοινώνονται ή δημοσιεύονται εκ των προτέρων, όταν απαιτείται από το νόμο.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Αν δεν μπορείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα ΕΕ ως αποτέλεσμα της κρίσης σας, η παροχή υπηρεσιών σε εσάς και σε άλλους ενδιαφερόμενους μπορεί να παρεμποδιστεί και να επηρεάσει αρνητικά τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

2. Όροι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ε.Ε.

  1. Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα της ΕΕ μόνο εφόσον λάβαμε τη συναίνεση των Πελατών και ούτω καθεξής ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις.
  2. Όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο Πελάτης, ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
  3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.. (Π.χ. για την τήρηση των οδηγιών περί γνωστοποίησης πληροφοριών από κυβερνητικές υπηρεσίες βάσει νομοθεσίας).
  4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του Πελάτη ή άλλου φυσικού προσώπου, και
  5. Όταν κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν, να αποφευχθούν ή να ληφθούν μέτρα κατά παράνομων ή ύποπτων πράξεων.

3. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.

Για την εκτέλεση των διαδικασιών που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε, χρησιμοποιούμε και μεταφέρουμε τις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων της ΕΕ (π.χ. καταστάσεις υγείας, φυσικά χαρακτηριστικά κλπ.) των Πελατών μας και άλλων υποκειμένων των δεδομένων μόνο στο πλαίσιο καθορισμένων σκοπών, και λαμβάνουμε εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή των εμπλεκομένων στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα τους για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία παρά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

4. Διεθνής μεταφορά προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του ομίλου εταιρειών Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. και των εταιρειών εξωτερικής ανάθεσης αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα της ΕΕ σε διακομιστές που βρίσκονται στην [Country] και κάθε χώρα. Παρόλο που ορισμένες από τις χώρες δεν έλαβαν την απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ των Πελατών και άλλων υποκειμένων των δεδομένων με τον κατάλληλο τρόπο.

5. Μέτρα ελέγχου ασφάλειας

Η Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα λάβει τεχνικά, φυσικά, οργανωτικά και ανθρώπινα μέτρα ελέγχου ασφάλειας για τη διατήρηση της ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή, η παραποίηση, η απώλεια ή η καταστροφή των προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. και η σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.

6. Κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ στην κατοχή μας από κοινού με τον όμιλο εταιρειών Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, προώθησης όπως η καθοδήγηση προϊόντων και η επικοινωνία ή η απόκριση στους Πελάτες και ούτω καθεξής.


Όσον αφορά στην κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ με τον όμιλο εταιρειών Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. θα καθορίσουμε σαφώς το εύρος της ευθύνης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της επικοινωνίας για τη λήψη ερωτημάτων από τους πελάτες

Τα κοινά χρησιμοποιούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ είναι τα παρακάτω.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, τα ερωτήματα και τη συναλλαγή του Πελάτη, ιστορικό πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ.

Για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Θα σταματήσουμε να παρέχουμε τις πληροφορίες σας στις εταιρείες βάσει αιτήματός σας.

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν από κοινού τα προσωπικά δεδομένα

7. Μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ

Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ σε εταιρείες του ομίλου και εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης που υπόκεινται στις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης, στο πλαίσιο της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών.

Επιπλέον, θα ζητήσουμε από τις εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης να προβούν στην κατάλληλη επεξεργασία και διαχείριση των μεταφερθέντων προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.

8. Αποθήκευση, διαγραφή και απόρριψη προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.

Διαγράφουμε ή απορρίπτουμε κατάλληλα τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της ΕΕ και άλλων υποκειμένων των δεδομένων μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης που ορίζεται βάσει νόμου ή στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

9. Δικαιώματα των Πελατών

Οι Πελάτες και τα άλλα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ.

1. Δικαίωμα να γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ του Πελάτη ή του άλλου υποκειμένου των δεδομένων.

2. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που τον ή την αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που τον ή την αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που τον ή την αφορούν

5. Δικαίωμα να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα της ΕΕ σε γενική μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διαμετακομίζουν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ σε άλλους οργανισμούς χωρίς να παρεμποδίζονται.

6. Δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. ή τρίτων και το άμεσο μάρκετινγκ.

7. Δικαίωμα να μην λαμβάνουν αξιολογήσεις ή αποφάσεις που έχουν σοβαρό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των νομικών συνεπειών για τα άτομα, που προκαλούνται από την αυτόματη επεξεργασία, όπως η δημιουργία προφίλ..

* Δεν διατηρούμε διαδικασία δημιουργίας προφίλ.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή της χώρας μέλος του ΕΟΧ ή στο παράθυρο Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε..

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας και της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕ πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

10. Cookies, Web beacons και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία cookie και web beacon για να βελτιώσουμε την ευκολία των πελατών κ.λπ., καθώς και την ποιότητα του ιστότοπού μας. Το cookie είναι ένα αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο, περιέχει το ιστορικό χρήσης κ.λπ. και μεταφέρεται μεταξύ του προγράμματος περιήγησης ιστού και του διακομιστή ιστού. Το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ευκολίας όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπο. Τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας. Οι πληροφορίες στα cookies που συλλέγονται από εσάς μεταφέρονται από τον διακομιστή ιστού μας στους πωλητές εργαλείων ανάλυσης (π.χ. Adobe Systems Incorporated, Google LLC) και συγκεντρώνονται. Οι προμηθευτές εργαλείων ανάλυσης μπορούν να λάβουν από τα συσσωρευμένα δεδομένα τα στατιστικά στοιχεία της χρήσης της σελίδας (προβολή σελίδας, χρόνος παραμονής) του ιστότοπού μας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookie αλλάζοντας τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν τα cookie είναι απενεργοποιημένα.

11.Επικοινωνία

Αφοι Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. Ο επίσημος εισαγωγέας - διανομέας Ελλάδος

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 - 3483300

Εmail: dpo@saracakis.gr.